De Waarde(n) van Kunst
Over impact, beleving, betekenisgeving en samenwerking

De Kunstwaarde(n) ∞ Verbindingsmethode - empowered by CommunitySensor

Om goed te kunnen samenwerken moet je kunnen bewegen in een voor alle partijen begrijpelijke taal. Een kunstenaar gebruikt hele andere woorden voor zijn kunst dan een marketeer en die hanteert weer andere woorden dan een beleidsmaker of een willekeurige bezoeker. Maar zijn de achterliggende waarden niet deels dezelfde? Dan is het wellicht interessant om deze waarden sámen met de betrokken partijen goed in beeld te brengen, er met elkaar betekenis aan te geven om zo tot een concreet handelingsperspectief en nieuwe verbindingen te kunnen komen. Om hiermee aan de slag te gaan, hebben we de kunstwaarden ∞ verbindingsmethode ontwikkeld.

Om op een overzichtelijke manier de kunstwaarden vanuit verschillende perspectieven in beeld te brengen en te interpreteren,  maken we gebruik van de reeds bestaande CommunitySensor methodiek. Deze wordt onder andere al gebruikt voor het uitvoeren van een ‘participatief-kwalitatieve analyse’ van de impact die communities hebben binnen een bepaald domein. 

Hoe werkt het:

  • Vertegenwoordigers van één of meerdere communities beschrijven hoe zij denken dat hun initiatief  of project impact genereert. Daarbij benoemen zij welke specifieke waarden zij daarbij van belang achten.
  • CommunitySensor kan zo direct vanuit verschillende invalshoeken visueel maken waar de overeenkomsten en verschillen zitten in de waarden- en handelingsperspectieven van de betrokken partijen. Uit deze gegevens bouwen we met CommunitySensor een kennisbank van inzichtelijke ‘kaarten’
  • Deze  visualisaties dienen als gespreksagenda voor een serie gefocuste gesprekken die worden geleid door een kenner van het werkveld.
  • De resultaten van deze gesprekken vormen zo essentiële ankerpunten voor het maken van bijvoorbeeld beleidsaannames en -keuzes of het realiseren van vruchtbare samenwerkingen in het werkveld en daarbuiten.

De aanleiding voor het ontwikkelen van deze kunstwaarden ∞ verbindingsmethode is ontstaan vanuit het ‘arrangeursproject’ in de Provincie Noord-Brabant. In dat project, waarvan één van de auteurs projectleider is, zijn de eerste stappen gezet om deze werkmethode vorm te geven. Hoe deze methode binnen dit project in de praktijk werkt, lees je hier. Dit project is verlengd tot 2021 wat ons de mogelijkheid biedt om de methode uit te bouwen en te testen. 

We willen dit instrument verder optuigen en ontwikkelen in haar volle breedte. Hierbij denken we aan een reeks van toepassingen die elk op zich een relevante bijdrage levert aan samenwerking en interactie binnen de kunstsector. Concreet denken we daarbij aan toepassingen voor beleidsbepaling, agendavorming, programma- en projectontwikkeling maar ook sponsoring en publiekswerking. 


Voorbeeld van de kunstwaarden ∞ verbindingsmethode: hoe werkt het en hoe kun je bijdragen? 

Binnen het arrangeursproject is een zogenoemde 'kennisbank' ontstaan van opmerkingen en stellingen rondom de waarden die binnen dat project als relevant werden gezien door de deelnemers. Deze kennisbank bevat ruim 100 stellingen en ideeën van professionele makers en programmeurs over wat relevant is in deze tijd wanneer het gaat over de publieksverbreding en innovatie van de klassieke muziek. Deze stellingen zijn door ons gecategoriseerd en weer verbonden aan de waarden waarop het project is gebaseerd. 

De betekenis van de verschillende bolletjes:

  • de kleurrijke bolletjes zijn de waarden die in het arrangeursproject zijn gebruikt
  • de blauwe bolletjes zijn de stellingen van makers en programmeurs over innovatie en publiekswerking
  • de gele bolletjes (met een lampje) zijn ideeën die door 'meedenkers' zijn toegevoegd
  • de groene bolletjes zijn de mensen die een stelling hebben toegevoegd: de meedenkers

Wanneer je klikt op een van de bolletjes en even vasthoudt, krijg je alle verbonden waarden,  stellingen, ideeën en meedenkers in beeld. Op deze manier kun je heel snel een overzicht krijgen van stellingen rond een bepaalde waarde, of van de waarden die toegedicht worden aan bepaalde stellingen. In de kolom links kun je zelf een stelling kiezen en er een idee of opmerking aan toevoegen. Op deze wijze kan deze kennisbank groeien en als bron van inspiratie dienen voor makers en programmeurs in de muzieksector. Onthoud daarbij dat de context van dit waardensysteem van belang is: deze waarden zijn door belanghebbenden van de klassieke muziek in de provincie Brabant bij elkaar gebracht. Deze waarden hoeven dus niet exact overeen te komen met de waarden die in andere,  vergelijkbare communities van belang worden geacht, hoewel het te verwachten is dat de overlap groot is. Daarnaast denken we dat deze waarden sowieso inspirerend kunnen zijn voor anderen.